Peticija protiv zone marikulture u Župskom zaljevu

Prije nekoliko dana počelo je skupljanje potpisa protiv zone marikulture predviđene Prostornim planom u našem zaljevu.

Peticiju možete potpisati i OVDJE.

Upućena je i primjedba našoj općini koju prenosimo u cijelosti.

Primjedba na Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Župa dubrovačka

Poštovani,

Obraćamo Vam se u vezi Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Župa dubrovačka predstavljenog 5. studenog 2021. i objavljenog na mrežnim stranicama Općine.

U kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina navedena je potencijalna zona marikulture, H2 zona za kavezni uzgoj morske ribe, u obalnom moru područja Plata i to na površini od 25 ha.

Smatramo da odabrana lokacija nije prikladna za ovu namjenu jer se nalazi u zaljevu s brojnim plažama, kao i u neposrednoj blizini područja koja je potrebno očuvati i zaštititi.

Na kartografskim prikazma 3.2 Uvjeti korištenja i uređenja zaštite prostora – Područja posebnih ograničenja u korištenju – Staništa i ekološka mreža RH (Natura 2000) pod morskim bentosom označena su naselja posidonije – Posidonia oceanica i 3.4 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – područja posebnih ograničenja u korištenju su označene zone zaštićenog podmorja – Posidonia oceanica, a predviđeni prostor za kavezni uzgoj ribe se nalazi upravo u tim zonama na oba kartografska prikaza.

Nadalje, Područje očuvanja značajnog za vrste i staništa (POVS) Izvor Duboka ljuta, HR2001248 nalazi se u neposrednoj blizini predloženog uzgajališta.

U području jugoistočno od predložene lokacije u more se ispuštaju značajni volumeni slatke vode iz hidroelektrane Plat pri čemu se stvaraju jake morske struje pa bi smještanjem uzgajališta ribe u ovom području do okolnih turističkih naselja dolazile sve štetne tvari iz uzgajališta kao što su ostaci hrane i uginulih riba, produkti metabolizma i lijekovi kojima se tretira riba u kavezima. Uz to što bi ovakva djelatnost ugrozila kvalitetu mora, negativno bi utjecala i na turizam, koji je glavna djelatnost cijelog ovog područja.

U cijelom Župskom zaljevu su prisutna naselja zaštićene morske cvjetnice voge na koje kavezni uzgoj ribe ima izuzetno negativno djelovanje jer otpadne tvari iz uzgajališta smanjuju prozirnost vode te prekrivaju listove voge koji zbog toga odumiru i otpadaju. Oko kaveza se u moru okupljaju druge vrste koje se hrane ostacima hrane, a uzgajališta privlače i galebove koji se hrane ribom iz kaveza, a koji su već brojni na ovom području i u prevelikom broju bi mogli negativno utjecati na obalu. Sve to dovelo bi do poremećaja postojeće ravnoteže i negativno utjecalo na bioraznolikost u moru i obalnom području. Uz sve navedeno, u blizini uzgajališta su mogući i neugodni mirisi, a kavezi bi svakako i vizualno narušili sliku ovog područja.

Također, iz grafičkog prikaza, kao ni iz tekstualnog dijela Prijedloga, nije jasno o kakvom se točno uzgoju radi, jer se uz našu obalu u kavezima uzgaja i bijela i plava riba (tovilišta tune) što otvara dodatna pitanja i potencijalno još veće probleme ako se ovo područje može koristiti i za uzgoj tune.

Za donošenje ovakvih odluka potrebno je istražiti moguće negativne utjecaje na okoliš kao i socio-ekonomske učinke na cijelo ovo područje, a koliko nam poznato ovakva istraživanja i analize nisu napravljene.

Smatramo da potencijalnu zonu marikulture – H2 zonu za kavezni uzgoj morske ribe treba ukloniti iz Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Župa dubrovačka.

Vjerujemo da su razlozi naše zabrinutosti jasni te da ćete uvažiti naše argumente i pomoći u zaštiti našeg najvrijednijeg resursa – mora.

Odgovori