Službeno očitovanje na zabranu izravnog prijenosa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća

Prenosimo u cijelosti službeno očitovanje:

Sukladno mišljenju Ministarstva pravosuđa i uprave, a temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19, 144/20), člankom 33., stavkom 1., propisano je da se način rada predstavničkog tijela uređuje poslovnikom predstavničkog tijela u skladu sa Zakonom i Statutom.

Člankom 37., stavkom 6., propisano je da će se Poslovnikom o radu predstavničkog tijela urediti oisguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu i odlučivanju.

Jedinice lokalne samouprave ovlaštene su pitanje snimanja sjednica svojeg predstavničkog tijela samostalno urediti svojim općim aktom tj. Poslovnikom o radu predstavničkog tijela. Radi se o pitanju iz samupravnog djelokruga jedinice te je na samom predstavničkom tijelu da svojim aktima uredi način svog rada, stoga i eventualno snimanje svojih sjednica.

Posebno napominjemo da je potrebno voditi računa o osobnoj privatnosti i dignitetu, kako članova predstavničkog tijela, tako i samog predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ako se sjednica predstavničkog tijela službeno snima od strane stručnih službi jedinice, ističemo da je pitanje načina i oblika dostave tonskog zapisa vijećniku koji to zatraži pitanje koje se također uređuje općim aktom jedinice.

Obzirom na navedeno, predviđeno je da na današnjoj konstituirajućoj sjednici budu prisutni samo službeni predstavnici medija, a daljnji način i mogućnost snimanja sjednica definirati će se kroz eventualnu izmjenu Poslovnika na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća, upravo kako je to Zakonom i propisano.

S poštovanjem,

Jure Marić, prof.

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Vukovarska 48

Srebreno

20207 Mlini

tel. +385 20 487 474

fax. +385 20 486 216

mob. +385 99 2170 414

jure.maric@zupa-dubrovacka.hr

www.zupa-dubrovacka.hr

Odgovori