Strateški razvojni program općine Župa dubrovačka – 2. dio

11. Nije osiguran lokalni brodski pomet, te nisu osigurani privezišni kapaciteti za privez turističkih i izletničkih plovila.

12. Nedostaje analiza stanja cjelokupne kulturne baštine (ne samo zaštićene), nivo istraženosti i prezentacije kulturne baštine je nizak. Također nije riješeno pitanje
obnove i prezentacije kulturne baštine kada se radi o privatnom vlasništvu nad kulturnim dobrima.

13. Nedostatak sektorskih planova za razvoj pojedinih sektora (turizam, poljoprivreda, nautički turizam, ruralni turizam).

14. Predškolski , školski, športski, kulturni, socijalni i drugi sadržaji zbog povećanja korisnika prostora nedostatnog su kapaciteta što zahtjeva izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih sadržaja kako bi se povećao pristup javnim uslugama u smislu udaljenosti i dostupnosti, kao i učinci na socijalnu uključenost.

15. Obzirom na činjenicu da Općina Župa dubrovačka ne participira u LAG-u, dionicima sa područja Župe dubrovačke neće biti osigurane potpore koji se temelje na LEADER pristupu, u prvom redu iz Programa ruralnog razvoja, što predstavlja nepovoljnu okolnost.

16. Nepostojanje integralnog plana korištenja i upravljanja obalnim područjem općine Župa dubrovačka.

17. Dio župskog krajobraza narušen je neodgovarajućom izgradnjom (kuće odudaraju od ambijenta) koja nagrđuje prirodno oblikovani krajobraz gubitkom prirodnih obilježja, što umanjuje privlačnost područja.

18. U upravljanju pomorskim dobrom, pored činjenice u uhodanosti procedura, prisutni su problemi oko raspolaganja dijelom pomorskog dobra od Kupara do Solina.

19. U nekim područjima općine prisutna je dotrajalost i nedovoljan kapacitet elektromreže što ograničava priključak većih potrošača. Još uvijek je nedovoljno korištenje energije iz obnovljivih izvora.

20. Prevladavajući oblik poljoprivrednih gospodarstava čine obiteljska poljoprivredna gospodarstva (sa jednim članom, starije dobi) te problem malih i vrlo usitnjenih
poljoprivrednih površina i posljedično, malih proizvodnih kapaciteta.

Odgovori