Strateški razvojni program općine Župa dubrovačka – 1. dio

STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA DO 2020. GODINE kojega je naručila Općina ŽD, a 2018. izradila tvrtka Urbos d.o.o iz Splita, na stranici 100 donosi trenutne “SLABOSTI” naše općine.

Evo prvih 10:
1. Kanalizacija otpadnih voda na području općine djelomično je izgrađena (30%), uređaj za pročišćavanje otpadnih voda nije izgrađen, te se otpadne vode preko starog zapuštenog uređaja i postojećeg podmorskog ispusta ispuštaju u more. Niti oborinska kanalizacija nije riješena. Ne postoji pravni okvir za upravljanje kanalizacijskim sustavom.

2. Prometno – tehničke karakteristike državne ceste, tehnički loše izvedeni priključci, loši elementi ostalih cesta, nezadovoljavajuće stanje prometa u mirovanju (odnosno
mogućnosti parkiranja) te nedostatno izgrađene šetnice predstavljaju probleme za odvijanje funkcije prometa i ugrožavaju sigurnost u odvijanju cestovnog prometa.

3. Nedovoljno razvijen nautički turizam, neuređeni kapaciteti, odnosno neadekvatna nautička infrastruktura (sidrišta, vezovi, koncesioniranje i sl.).

4. Mjesna samouprava u općini Župa dubrovačka je nedovoljno razvijena, obzirom da je osnovan samo jedan mjesni odbor od ukupno 17 naselja. Ovim nije u dovoljnoj mjeri osigurano aktivno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim specifičnim problemima. Većim učešćem u odlučivanju iskoristio bi se ljudski kapital, odnosno, kreativnost i inventivnost te osjećaj vlasništva nad problemima.

5. Na području općine Župa dubrovačka, koja obiluje bujicama, bujično područje nije regulirano, stoga postoji opasnost od štetnih djelovanja voda. Nisu utvrđene čestice
javnog vodnog dobra radi sprječavanja nepovoljnog utjecaja djelovanja voda na naselje.

6. Nedostatak tematske turističke ponude, tematskih i poučnih staza, interakcije poljoprivredne proizvodnje i tradicijske gastronomije. Kulturne i prirodne znamenitosti te sportske aktivnosti i dalje čine neiskorišteni potencijal.

7. Na području općine nije razvijena širokopojasna instalacija, stoga pojedini dijelovi općine nemaju mogućnost korištenja brzog interneta.

8. Prisutni su izrazito veliki gubici u sustavu vodoopskrbe.
Nisu utvrđene zone sanitarne zaštite izvorišta, dok na izvoru Duboka ljuta ne postoji počišćivač vode.
Nisu izgrađeni objekti za navodnjavanje poljoprivrednih površina, pored činjenice da vode za navodnjavanje ima.

9. Nedovoljno zastupljena kulturna baština (s obzirom na potencijal) u turističkoj ponudi, kao jedan od resursa za razvoj, te nedostatak plana upravljanja zaštićenom
kulturnom baštinom prema načelima održivog razvoja.

10. Pored turizma i ugostiteljstva, usluga i trgovine kao dominantnih grana, ostali gospodarski sektori kao poljoprivreda, ribarstvo, prerađivačka proizvodnja nisu
razvijeni, što ukazuje na monofunkcionalnu gospodarsku orijentaciju!

*********

Odgovori